Lơi thế cạnh tranh Hệ thống ERP
Với sự tăng trưởng ERP trong 20 năm, ST đã thu về hệ thống công nghệ thông tin hiệu quả cao trong việc quản lý nhà xưởng và hoạt động sản xuất hàng ngày. Từ quản lý nhập xuất tồn nguyên vật liệu, quản lý nguồn nhân lực cho tới tính toán giá cả. ST đã đặt ra tiêu chuẩn cao cho những số liệu chính xác, yêu cầu phản hồi nhanh với khách hàng.